Chuyển đối áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 2014

Posted by admin on December 13, 2013

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CHI CỤC THUẾ QUẬN 12                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số: 14151/TB-CCT                       Quận 12, ngày 11  tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v chuyển đối áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Kính gửi : Quý Doanh nghiệp

 

-  Căn cứ Luật  sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế GTGT

-  Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thhuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/12/2013

Tại Khoản 4 Điều 1 của Luật  sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế GTGT

Quy định:

 2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Tại Khoản 5 Điều 1 của Luật  sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế GTGT

Quy định:   Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Tỷ lệ % áp dụng  để tính thuế GTGT trên doanh thu theo từng ngành nghề được quy định tại điểm 2.b Điều 11 Luật thuế GTGT được sửa đổi bổ sung như sau:  

+ Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

Tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng như sau:

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kềnăm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp người nộp thuế không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải ngưng sử dụng hóa đơn GTGT đến ngày 31/12/2013 và hủy theo điều 27 thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, cơ quan thuế sẽ tổ chức bán hóa đơn cho người nộp thuế sử dụng từ ngày 01/01/2014.

Tại Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế chưa thông báo về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế  thì phải thông báo bổ sung tại  theo mẫu số 08-MST(Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013. Người nộp thuế , khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai  theo mẫu số 08-MST

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Chi cục thuế quận 12 xin thông báo đến quý Doanh nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế.

Nơi nhận :                                                              KT. CHI CỤC TRƯỞNG

-Như trên                                                                PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Đội KT số 1 & 2

- Đội KK-KTT                                                                                       (Đã ký)

- Lưu (TTHT,HC)

 

                                                                                                      Đỗ Thị Xuân Mai

 

 

 

Text Box: Mẫu số: 06/GTGT<br /><br /><br /><br />
(Ban hành kèm theo Thông tư<br /><br /><br /><br />
số 156/2013/TT-BTC ngày<br /><br /><br /><br />
6/11/2013 của Bộ  Tài  chính)<br /><br /><br /><br />
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                             Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

598 Comments